சில பார்வைகள்

கும்புடறேன் சாமீ

மச்சியூட்டின் மேல் கூரைவூடு

தலையில் நுழைந்து வாயில் வெளிவரவும் பாதையுண்டோ?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s