வழியும், வலியும்

அன்றென்னைத் தாண்டியில்லை வழி

இன்றெனக்கே இல்லை வழி

ஏனோ மனதுள் வலி..

இதுதானோ ஊழ் விதி ?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s