வயல்வெளியில் கயல்விழி : சூரிய காந்தி

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to வயல்வெளியில் கயல்விழி : சூரிய காந்தி

  1. சோதனை மறுமொழி

  2. சூரிய காந்தியினைக் காண கயல் விழியின் துணை தேவைப்படுகிறதோ – கயல் விழியின் பணியும் துரையின் திறமையும் அருமௌ. நல்வாழ்த்துகள் துரை – நட்புடன் சீனா

Leave a Reply to Cheena ( சீனா ) Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s